پخش مویرگی

What is iOrder?

The extension of every business results in sale operations and the most important concern of distribution managers of companies is to create a sale system for their business. The Sales Force Automation (SFA) is a solution that is responsible for managing and supervising the performance of the sales forces which helps professional vendors of B2B companies to handle their duties.

This solution improves customers service efficiency by focusing on ordering management, sales forces functionality planning, customer record, keeping and customer tracking, and tracking visitor activities. Other benefits of this system include time and cost savings, improved processes, increased employee and customer satisfaction, and market share development.

The iOrder software is made up of two sections; the Web Admin Panel and the Application. The operating & sales reports are visible in the admin panel and also have the ability to define calendar-based visit schedules. Visitors’ app (Android & iOS) is apt to work offline & is designed for both sales employees & distributors. If the internet is interrupted, the performance would not be disturbed. Any visitor activity will be recorded in this app, and after the first update, all data will be transferred into the management website.

On Demo version, you can test the entire features of the application and get familiar with its features.

iOrder Features

پخش مویرگی

Support Multi Languages

Available in English, Arabic and Persian (Could be customized to other language)

پخش مویرگی

Supports different platforms

Fully compatible with Android and iOS

پخش مویرگی

Web integrated system

Manage visitors and orders via the web panel from anywhere, anytime, with integration into financial softwares

اینترنت آی اوردر

Offline Ordering

Ordering without internet connection
Save information and send at reconnection

پخش مویرگی

Hot Sales Support

The possibility of assigning a hot sale warehouse to the visitor. Including Instant Invoice Issue

پخش مویرگی

Digital Catalog

Product Categories, Product photo Gallery and Advanced Search

پخش مویرگی

Promotion Management

Manage Offers & Gifts with Customer Tracking.

فرمساز آی اوردر

Form Builder

Field Data Collection including Market Research, Customer Satisfaction etc.

پخش مویرگی

Visitors Management

Prioritization and addressing customers for visitors, visiting tour and instant tracking

iOrder Working Process

[tp_row_settings middle_style=”canvas” canvas_style=”style_2″ canvas_style6_color=”#1e73be”]

The Impact
of Using
iOrder

تبلت آی ویزیتوری

iOrder’s Customers

[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24463″ title=”Shekofa” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.shekofa.com|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24146″ title=”Nivea” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.nivea-ir.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24156″ title=”Jacsaf” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.shekofa.com%2FEN%2FBrand%2FIndex|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24163″ title=”Atrix” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.shekofa.com%2FEN%2FBrand%2FIndex|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24150″ title=”Biol” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fbiol.ir%2FFa%2FHomePage|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24262″ title=”Labello” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.shekofa.com%2FEN%2FBrand%2FIndex|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24249″ title=”Sniper” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24151″ title=”کلیون” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.cliveniran.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24148″ title=”8×4″ title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.shekofa.com%2FEN%2FBrand%2FIndex|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24270″ title=”Novelty” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fmynoveltycare.com%2FEn%2FHomePage|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24245″ title=”ریجوی” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Frejoy.com%2FEn%2FHomePage|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24284″ title=”Just Green” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24260″ title=”هندولوژی” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fhandologycollections.com%2FEn%2FHomePage|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24252″ title=”WithYou” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fforeverwithyou.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24257″ title=”چرچیل” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fchurchillscondoms.com%2FFa%2FHomepage|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24264″ title=”LaTerrasse” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Flaterrassehome.com%2FFa%2FHomePage|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24157″ title=”جردن” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.jordantb.ir%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24253″ title=”Astronex” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24288″ title=”Karno” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fmootanroo.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24145″ title=”Maral” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fmootanroo.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24159″ title=”Kenvis” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fmootanroo.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24153″ title=”Domacy” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fmootanroo.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24164″ title=”Helensa” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fshop.helensa.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24147″ title=”Renuzit” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24299″ title=”Sadiq Tranding” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Ftiroj.co%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24248″ title=”Sclaree” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24300″ title=”Philips” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2F2865.ir%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24271″ title=”Britex” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fpakhshabrak.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AA%25DA%25A9%25D8%25B3%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24259″ title=”Eylet” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Ftiroj.co%2Fbrand%2Feyelet%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24267″ title=”PiegaViva” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24268″ title=”Princely” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24250″ title=”SoSkin” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24254″ title=”Avior” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24272″ title=”BioTal” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24247″ title=”Schick” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fshop.helensa.com%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24251″ title=”Violet” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fviolet_makeup_ir%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24261″ title=”Helper” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Ftiroj.co%2Fen%2Fbrand%2Fhelper%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24277″ title=”Safa Fregrance” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fsafaff.com%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24269″ title=”Promax” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fpromax.co.ir%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24152″ title=”Crystal” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24265″ title=”Lio” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Ftiroj.co%2Fbrand%2Flio%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24297″ title=”Redist” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24266″ title=”Mac Styler” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24275″ title=”O2″ title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24280″ title=”Cancel” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Ftiroj.co%2Fbrand%2Fcancel-products%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24143″ title=”laCabine” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24255″ title=”Babyliss” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24278″ title=”Swiss Rose” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24281″ title=”Flomar” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24246″ title=”Rodier” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24263″ title=”lafarrerr” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24256″ title=”Betis” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24154″ title=”Ecco Spray” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24162″ title=”Lomani” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24279″ title=”Bioderma” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24380″ title=”HeeShow” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.shokoohdaroo.com%2Ffa%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24291″ title=”Garni” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24303″ title=”Qwix” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24274″ title=”Nanosil” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.nanosil.ir%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24295″ title=”OVS” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.nanosil.ir%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24292″ title=”Glynt” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24290″ title=”DermoMedic” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24276″ title=”Palmor” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24289″ title=”Carroten” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24149″ title=”Arcancil” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24464″ title=”Iraqi Kalleh” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”12px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fkalleh.com%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24114″ title=”Puratos” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.golnanpuratos.com%2Ffa|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24465″ title=”Kesht Chin” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.keshtchin.com%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24328″ title=”Doughnuta” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.golnanpuratos.com%2Ffa|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24329″ title=”Galaxy Tuna” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24318″ title=”Puravita” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.golnanpuratos.com%2Ffa|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24322″ title=”BigBear” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24326″ title=”Karat” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.golnanpuratos.com%2Ffa|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24327″ title=”Densh Tea” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fkadbanooyeshargh.com%2Ffa%2Fbrands%2Fcafex|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24332″ title=”IranZak” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.iranzak.ir%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24117″ title=”Sina Protein” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fgooshtiran.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24331″ title=”Gooshiran” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fgooshtiran.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24316″ title=”Mahiran” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fgooshtiran.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24317″ title=”Morghe Khanegi” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fgooshtiran.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24324″ title=”Buffalo” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24334″ title=”Asil” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fgooshtiran.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24319″ title=”Sala” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fgooshtiran.com%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24325″ title=”Cafex” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24330″ title=”Golrood” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fkadbanooyeshargh.com%2Ffa%2Fbrands%2Fcafex|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24320″ title=”Azarbayjan” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24323″ title=”Bistoon” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24315″ title=”Magush” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24321″ title=”Betso” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fbetsomochaccino.ir%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24167″ title=”FlowMax” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fflowmaxoil.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24466″ title=”ParsOil” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.parsoilco.com%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24309″ title=”LocoMobil” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24308″ title=”LiquiMoly” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24310″ title=”SK ZIC” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24168″ title=”Hyundai” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fmopico.ir%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24171″ title=”FBS” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Ffbsoil.blogfa.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24311″ title=”TwinOil” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Ftwin-oil.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24361″ title=”Staedtler” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Fwww.staedtler.co.ir%2F|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24359″ title=”Claro” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24360″ title=”Goliran” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24351″ title=”Looky” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24354″ title=”Picasso” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24362″ title=”Shidco” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fshidco.org%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24353″ title=”Picardo” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24357″ title=”Zabra” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:http%3A%2F%2Ffbsoil.blogfa.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24356″ title=”Shuter” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”][tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24358″ title=”Anibal” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24367″ title=”Megan” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24364″ title=”Al-Khatereh” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24366″ title=”Al-Shabab” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24365″ title=”Al-Mahmood” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24363″ title=”Oscar” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24368″ title=”MNG Dist” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24379″ title=”DanielRouge” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.daniel-rouge.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24376″ title=”TePe” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.daniel-rouge.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24374″ title=”Proxident” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.daniel-rouge.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24369″ title=”el-cemed” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.daniel-rouge.com%2F|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24373″ title=”Perleemail” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24371″ title=”ForLife” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24375″ title=”soWash” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24302″ title=”Sylphar” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24378″ title=”Cerita” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ subtitle_size=”20px” full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24370″ title=”Foramen” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”15px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]
[tp_info_banner banner_style=”style-16″ text_alignment=”text-center” banner_img=”24372″ title=”OrphinFarma” title_color=”#0a0a0a” title_hover_color=”#515151″ title_size=”20px” title_spacing=”” subtitle=”” subtitle_color=”#0a0a0a” subtitle_hover_color=”#515151″ full_background=”rgba(255,255,255,0.79)” box_sadow=”” hov_box_sadow=”” btn_url=”|||”]

iOrder’s Customers

Source code version
of iOrder

One of our solutions for big companies or global distribution organizations is offering Source Code version of iOrder. In this case, source code of software will be installed on customer’s server and will be customized based on their desires and needs generally.

Advantages of this solution would be:

  • Unlimited management and visitor accounts
  • Free online inventory and voice recording modules
  • Unlimited integration to any kind of financial software that customer owns
  • Analyzing and customizing customers requirements based on their kind of business and optimizing software
  • Developing the software and designing web base modules according to customers requirements by our technical team under situations of secondary contract
  • Designing dedicated application based on customers requirements in case of buying source code version
  • Hand over and train hole package of software to customer’s IT team
  • Defining access level for sales force on sever and customer’s/buyer’s data
  • Establishment and in-person or not in-person trainings according to what of package that customer has ordered

In this solution, after numerous analyzing meeting with customer, optimized solution according to customer requirements will be designed and delivered. So many customers made benefits by this solution.

نسخه سورس
لوگو سلین

Sellin | ECOMMERCE PLATFORM FOR CUSTOMER DIRECT ORDERING

Sellin is an efficient and useful tool for closer, more targeted, and shorter communication between suppliers (or manufacturers) with retailers (or agents).
This product is manufactured in accordance with the needs of the new sales organizations, the high cost of the visitor sectors, their optimization to a successful sales organization and new sales methods in the world, and is an attractive and functional product of its kind. This product can be ordered with direct order from the customers of an organization in the form of a shared and dedicated platform.
In this context of communication, such as:
Ordering for suppliers, feedback, bids and periodic discounts, introductions of new products, and more. The ability to communicate and transfer orders in the form of pre-invoices of selected accounting software is also available. Also, the arrival and updating of goods, customers, inventory, etc. is done through this platform

iForm | Digital Sulotion of Collecting and Analyzing Data

iForm is a digital solution to collect data locally. In the online Web pane, with a verity of tools you can easily design your own form and use the Android app to complete the form and collect data with your mobile phone or tablet
with form, market research, the process of survering, conducting periodic research, visit and marketing is done in a completely effective and easy way in the form of digital. In addiction to excel, you will be able to create a verity of graphical and statistical report using reporting tools.

iForm | Digital Sulotion of Collecting and Analyzing Data

.iForm is a digital solution to collect data locally. In the online Web pane, with a verity of tools you can easily design your own form and use the Android app to complete the form and collect data with your mobile phone or tablet with form, market research, the process of survering, conducting periodic research, visit and marketing is done in a completely effective and easy way in the form of digital. In addiction to excel, you will be able to create a verity of .graphical and statistical report using reporting tools

لوگو سامیان سافت

SamianSoft tries to provide IT consultants with a variety of software and hardware solutions tailored to their needs. See our website for more information on services & products

Email

sales@samiansoft.com

Phone

9821-88879764+

Adress

Unit 11, No 311, Mirdamad Blvd, Tehran, Iran